Comparteix:

PROCOMAME

El grup de Processos de Conformat de Materials Metàl·lics (PROCOMAME) s'orienta d'una banda a la caracterització del comportament a deformació plàstica (fonamentalment en calent) de materials metàl·lics, i d'altra banda a la definició de rutes de processament, basades en tècniques de severa deformació plàstica, per aconseguir materials metàl·lics amb grandàries de gra nanomètriques.


Així desenvolupa models de predicció del comportament a deformació en calent, en funció de variables de procés (temperatura i velocitat de deformació) i de la pròpia composició química. Els estudis es complementen amb la interacció amb el propi procés de conformat mitjançant simulació numèrica, havent estudiats processos com a extrusió inversa en calenta, forja i laminació convencionals, estiratge i conformat incremental simètrics (flow forming).


L'obtenció de materials nanoestructurats metàl·lics s'efectua mitjançant la tècnica d'extrusió en canal angular de secció constant (ECAP) i la tècnica de mòlta mecànica. Els estudis de ECAP s'han orientat a bifuncionalitzar materials de manera que una de les propietats millorades sigui la resistència mecànica, sense penalitzar una altra (conductivitat elèctrica, biocompatibilitat, soldabilitat, etc). Els treballs de mòlta mecànica s'han dirigit a obtenir grandàries de gra molt més fines i la seva sinterització posterior en tebi. Diversos treballs s'han enfocat a obtenir partícules nanomètriques per fer-les més reactives, tals com CaCO3 o Fe cerovalent.

 

 

Responsable del Grup de Recerca:

Dr. José María Cabrera

jose.maria.cabrera@upc.edu

Més informació: http://futur.upc.edu/PROCOMAME